Make your own free website on Tripod.com

BAI KINH LAY CHA (THE LORD'S PRAYER)


Lay Cha chung con tren tri,
     nguyen danh Cha c ton thanh,
     nc Cha c en
     y Cha c nen,
          tren at cung nh tri. 

Xin hom nay cho chung con thc pham u dung;
     xin tha th toi chung con,
          nh chung con tha th ke pham toi nghch cung chung con.
     xin ch e chung con sa vao s cam do,
          song giai cu chung khoi s ac.

V vng quoc,
     va quyen nang,
     va vinh quang,
     eu thuoc ve Cha i i vo cung.  Amen.