Make your own free website on Tripod.com

NIEM TIN CUA GIAO HU TIN LANH LUTHERAN LCMS


Cung hiep nhat vi Hoi thanh cua Chua Cu the Gie-xu Ky-to tren toan cau, Hoi thanh chung toi tin va day ve tnh yeu cua Thien Chua Ba Ngoi:  Chua Cha, ang Sang tao cua moi vu tru hien hu; Gie-xu Ky-to, Chua Con, ang a tr nen con ngi e mang moi noi thong kho va chet thay v toi cua nhan the, va Ngai a song lai t coi chet ac thang tren moi quyen lc cua Satan; Chua Thanh Linh, ang tao dng niem tin qua Li Thien Chua va cac Thanh le B tch (Sacraments).  Ca ba than v cua Thien Chua Ba-Ngoi-Hiep-Mot eu la ong ang, ong quyen, ong te tr vu tru, va hang con cho en i i.

La giao hu "Lutheran," Hoi thanh chung toi tin nhan va day Thanh Kinh da tren li giao huan cua Tien s Martin Luther, ngui a khi xng phong trao Cai chanh Giao hoi trong the ky 16.  S day do nay c co ong qua ba cum t that quan yeu:  Ch duy nhat An phuc, Ch duy nhat Thanh Kinh, va Ch duy nhat c tin .

An phuc duy nhat (Grace alone)

Thien Chua yeu thng the nhan, du con ngi ay day toi, noi loan chong lai Ngai va khong xng ang e c Ngai yeu thng, tuy nhien, c Chua Cha a ban chnh Con oc sanh la ang Gie-xu Ky-to e yeu ke khong ang yeu va bat khiet.  ay chnh la do An phuc dieu ky ma thoi!

Thanh Kinh duy nhat (Scripture alone)

Thanh Kinh la Li Vo ngo cua Thien Chua do Ngai khai th Luat phap va Phuc Am cua s cu roi trong ang Gie-xu Ky-to.  ay la niem tin bat di dch va la qui tac cho niem tin cua tn hu.

c tin duy nhat (Faith alone)

Bi s thong kho va s chet nh la sinh te chuoc toi cua ang Gie-xu Ky-to cho moi ngi trong moi thi ai, Ngai a ban cho con ngi n th tha va i song vnh cu cho nhng ai khi nghe en Phuc am an nan toi va tiep nhan Chua Cu the.  ay la do c tin ch khong bi viec lam lanh cua con ngi ma c.

T ng "Synod" trong Giao hoi Lutheran-Missouri Synod do nguyen ng Hi-lap co ngha "cung bc i chung" (walking together.)  ay la mot t ng phong phu trong y ngha Hoi thanh la than the, v le cac hoi chung tnh nguyen chon va thong thuoc vao Synod.  Trong Thanh Le phung vu Thien Chua, cac hoi chung nay nam gi va chia xe niem tin ni ang Gie-xu Ky-to nh Thanh Kinh va tn ly Giao hoi Lutheran a day do.

Cac hoi chung trong Synod con c goi la "Confessional."  Ho nam gi cac tn ly Lutheran e giai kinh va trnh bay cac giao ly trong Thanh Kinh.  Nhng s day do nay trong quyen The Book of Concord:  The Confessions of the Evangelical Lutheran Church, tat ca moi tn ly nay a c cac nha lanh ao Giao hoi viet trong the ky 16.  Cac tn ly can ban nay c tom tat trong quyen Luther's Small Catechism (Sach Giao ly Nho cua Tien s Luther a c dch sang Viet ng), va Quyen Augsburg Confession th trnh bay nhieu chi tiet hn ve nhng g giao hu Lutheran tin nhan.

Muc S Nguyen Hu Ninh